Wideokonferencja burmistrza z mieszkańcami gminy Konstancin-Jeziorna

 

 

 

Zasady organizacji i uczestnictwa w wideokonferencjach burmistrza z mieszkańcami gminy Konstancin-Jeziorna

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Zasady (dalej: Zasady) określają reguły organizacji i uczestnictwa w wideokonferencjach burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna (dalej: Burmistrz) z mieszkańcami gminy Konstancin-Jeziorna (dalej: Wideokonferencja) organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (dalej: Organizator), a także reguły przetwarzania danych osobowych.
 2. Zgłoszenie i udział w Wideokonferencji jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszych

§2 Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikami Wideokonferencji mogą być mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna, którzy ukończyli 18 rok życia oraz dokonali prawidłowej rejestracji (dalej: Uczestnik).
 2. Rejestracja Uczestników odbywa się za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej Organizatora (pod adresem: www.konstancinjeziorna.pl) formularza zgłoszeniowego, w którym Uczestnik podaje swoje dane identyfikujące: imię, nazwisko, nazwę miejscowości zamieszkania oraz adres skrzynki poczty elektronicznej, na który zostanie wysłany link umożliwiający udział w Wideokonferencji.
 3. Podczas rejestracji Uczestnik przesyła również treść pytania, które zada Burmistrzowi podczas Wideokonferencji.
 4. Uczestnik może zadać tylko jedno pytanie dotyczące jednej sprawy.
 5. Pytanie powinno być sformułowane precyzyjnie, zrozumiałe w sposób oczywisty i dotyczyć spraw związanych z działalnością gminy Konstancin-Jeziorna lub gminnych jednostek organizacyjnych.
 6. Pytanie nie może zawierać danych osobowych osób trzecich.
 7. Rejestracja Uczestnika musi nastąpić najpóźniej do godz. 12.00 ostatniego czwartku poprzedzającego termin planowanej Wideokonferencji.
 8. Uczestnik na podany przy rejestracji adres skrzynki poczty elektronicznej otrzyma potwierdzenie przyjęcia formularza zgłoszeniowego oraz numer porządkowy nadany według daty wpływu formularza zgłoszeniowego.
 9. Do Wideokonferencji zostanie zakwalifikowanych dziesięcioro Uczestników, którzy jako pierwsi dokonali prawidłowej rejestracji, o której mowa w §2 ust. 2.

§3 Zasady organizacji

 1. Wideokonferencje organizowane będą w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz okresu wakacyjnego (lipca i sierpnia).
 2. O terminie i czasie Wideokonferencji mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna każdorazowo będą informowani za pośrednictwem strony internetowej: www.konstancinjeziorna.pl.
 3. Planowany czas trwania Wideokonferencji stanowić będzie jedna godzina zegarowa.
 4. Wideokonferencje odbywają się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams (dalej: Platforma), dostępnej przy użyciu programu komputerowego, aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej.
 5. Wideokonferencje będą transmitowane na stronie: www.konstancin-jeziorna.esesja.pl.
 6. W Wideokonferencji będą uczestniczyć wyłącznie osoby, które dokonały prawidłowej rejestracji w terminie, o którym mowa w §2 ust. 7 Zasad, i których pytanie spełnia wymogi Zasad .
 7. Uczestnik otrzyma najpóźniej w dniu Wideokonferencji, na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, link umożliwiający zalogowanie się do Platformy, wraz z instrukcją udziału w Wideokonferencji.
 8. Uczestnik zobowiązany jest zalogować się do Platformy oraz uczestniczyć w Wideokonferencji zgodnie z zasadami, o których stanowią Zasady.
 9. Wideokonferencję prowadzi wyznaczona przez Organizatora osoba (dalej: Moderator), która w szczególności rozpoczyna i kończy Wideokonferencję, udziela głosu jego Uczestnikom.
 10. Pytanie zadawane przez Uczestnika musi być tożsame co do treści z nadesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
 11. Odpowiedzi na pytania (maksymalnie 10 podczas wideokonferencji) Burmistrz udziela w kolejności ich zgłoszeń.
 12. Organizator nie dopuszcza możliwości dyskusji między Uczestnikami, oraz Uczestników z Burmistrzem.
 13. Burmistrz udziela odpowiedzi na pytanie wyłącznie w zakresie swoich kompetencji i obowiązków służbowych oraz w zakresie zadań własnych gminy.
 14. Odpowiedzi na pytania, które nie zmieściły się w limicie pytań, o którym mowa w §3 ust. 11, zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.konstancinjeziorna.pl.
 15. Udzielona odpowiedź nie stanowi podstawy do roszczeń w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego.
 16. Uczestnicy są zobowiązani do:
 • posługiwania się prawdziwymi danymi osobowymi podanymi przy rejestracji,
  imieniem i nazwiskiem;
 • udostępnienia obrazu z kamery urządzenia, poprzez które uzyskują dostęp do Platformy i uczestnictwo w Wideokonferencji, upubliczniając w ten sposób swój wizerunek;
 • niepodejmowania żadnych działań zakłócających udział innych uczestników
  w Wideokonferencji, a także mających na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu do Platformy, przejęcie kontroli nad Wideokonferencją;
 • nieudostępniania osobom trzecim linku, o którym mowa w §2 ust. 2 i §3 ust. 7.
 1. Podczas Wideokonferencji zabroniona jest wszelka aktywność Uczestników o charakterze wykraczającym poza dopuszczalne normy prawne oraz zasady współżycia społecznego, w szczególności:
 1. używanie wulgaryzmów i gróźb;
 2. obraźliwe wypowiadanie się o innych osobach, oskarżanie ich;
 3. publikowanie lub głoszenie treści, których udostępnianie jest zakazane przez przepisy prawa;
 4. naruszanie praw autorskich i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich;
 5. zakłócanie działania systemów komputerowych, serwerów lub sieci Internet;
 6. podszywanie się pod tożsamość administratorów lub innych Uczestników.
 1. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień opisanych w §3 ust. 16 i ust. 17 Zasad, Organizatorowi przysługuje prawo zastosowania poniższych środków:
  • odebranie Uczestnikowi głosu;
  • wykluczenia Uczestnika z udziału w Wideokonferencji;
  • nieudzielenia odpowiedzi na pytanie;
  • podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania
   o możliwości popełnienia przestępstwa.
  • przerwanie Wideokonferencji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • zakłócenia w Wideokonferencji wynikające z przerw w połączeniach lub innych powodów technicznych;
 • treści formułowane przez Uczestników;
 • naruszenia przez Uczestników praw osób trzecich.

§4 Zmiany zasad

 1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Zasad.
 2. Zmiany Zasad wchodzą w życie z momentem opublikowania tej zmiany stronie internetowej: www.konstancinjeziorna.pl.

§5 Ochrona danych osobowych

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z późn. zm.; dalej: RODO) Organizator informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, dane kontaktowe: Urząd Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna tel. (22) 484 23 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Mateusz Siek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres do korespondencji: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w interesie publicznym, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu ułatwienia mieszkańcom dostępu do informacji wynikającego z art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Odbiorcą danych osobowych uczestników mogą zostać podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna.
 4. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres uregulowany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
 6. W granicach i na zasadach opisanych w RODO uczestnicy mają prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację.
 7. Ponadto uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej: uodo.gov.pl).
 8. Podane przy rejestracji dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 9. Wideokonferencja będzie transmitowana na żywo w trakcie jej trwania i będzie dostępna na stronie internetowej: www.konstancin-jeziorna.esesja.pl.
 10. Wideokonferencja będzie przez Organizatora nagrywana, zapisywana oraz przechowywana. Obraz z kamery udostępniany przez Uczestników w trakcie dyskusji i zawierający wizerunek uczestnika, będzie widoczny przez inne osoby, na co Uczestnik wyraża zgodę
 11. Podanie danych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia uniemożliwia wzięcie udziału w Wideokonferencji.